Zakon o izvršbi in zavarovanju ZIZ-L

Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju ZIZ-L je začela veljati 25.03.2018. Ta zakon določa pravila postopka, po katerem sodišča opravljajo prisilno izvršitev terjatev na podlagi izvršilnih naslovov in verodostojnih listin, pravila za zavarovanje terjatev ter ureja službo izvršitelja. Določbe tega zakona se uporabljajo za sodno izvršbo in zavarovanje, urejeno z drugim zakonom, glede vseh vprašanj, ki s takim zakonom niso urejena, za izvršbo in zavarovanje na ladji in letalu pa samo, če poseben zakon tako določa.

Pravilnik o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom

Pravilnik o tarifi je bil sprejet leta 2003, z manjšimi popravki v letu 2013 in 2019. Ta pravilnik določa način odmere in obračunavanja plačila za delo izvršitelja (v nadaljnjem besedilu: izvršilna dejanja), povračila stroškov izvršitelja v zvezi z opravljenim delom, plačila varščine in tarifo za plačilo dela izvršitelja.

Pravilnik o opravljanju službe izvršitelja

Ta pravilnik določa obliko in vsebino identifikacijskih znakov izvršitelja, ravnanje izvršitelja pri opravljanju neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja ter način hrambe zarubljenih ali odvzetih stvari.


Področje delovanja

Izvršilna dejanja opravljamo po celotni državi, pri čemer kilometrino obračunavamo po prevoženi poti na območju okrožnega sodišča.